Aktivering av forslag

Oppstart av tiltak basert på medlemmenes forslag i Medlemsundersøkelsen.

Medlemsundersøkelsen ble ferdigstilt og overlevert Skipsrådet i juni d.å. Skipsrådet og Arbeidsgruppen ble enig om endelig utkast samme måned. Endelig rapport ble deretter lagt ut på NUF websiden 7 juli. Tilbakemeldingene var få, men gode.

Opprinnelig skulle Medlemsundersøkelsen med en foreslått plan for implementering av undersøkelsens aksjonspunkter presenteres for godkjennelse av Generalmønstringen, som dessverre ble kansellert som følge av Covid 19 pandemien.

I Årsberetningen 2019 – 2020 som ble lagt ut på vår webside 9. oktober, har vi meddelt at Sitat:» Skipsrådet aksepterer rapporten i sin helhet og, for at vi ikke skal miste mer tid, benytte kommende arbeidsår til å realisere de ulike anbefalinger og tiltak. Basert på innkomne forslag og mottatte kommentarer, er tiltakene som foreslås iverksatt, i tråd med medlemmenes ønsker. SR anser derfor at vi kan starte på arbeidet med å utvikle organisasjonen videre. Justeringer vil bli gjort etter hvert som vi får erfaring. Disse legges frem for GM når aktuelt.”

Kommentarer til Årsberetningen har vært minimale. Pr dags dato teller man kun en kommentar og den tolkes som positiv.

Nåværende Skipsråd finner det naturlig og effektivt å benytte «CV19 -karantene tiden» til å arbeide videre med Medlemsundersøkelsen. Skipsrådet er nå i ferd med å identifisere tiltak og aktiviteter slik at en implementeringsplan kan utarbeides. Planen skal selvsagt avspeile de tiltak og anbefalinger som Medlemsundersøkelsen har identifisert.  

Medlemsundersøkelsen ønsker blant annet at NUF som forening skal bli mer aktiv, spenne over et bredt spekter av aktiviteter og blant annet sette søkelys på rekruttering av medlemmer. Samtidig er det positivt å registrere at majoriteten av medlemmene som besvarte Medlemsundersøkelsen, 57 personer, har sagt seg villig til å bidra til at foreningen blir mer aktiv og synlig. Skipsrådet finner det derfor naturlig å starte med å etablere 4 foreslåtte komiteer; Redaksjonskomite, komite for Historie, komite for Teknologi, komite for Arrangementer og eventuelt videreutvikle komiteen for MMU Utstein. Etablering av disse komiteene vil imøtekomme majoriteten av de tiltakene som medlemmene foreslår.

Skipsrådet ønsker din aksept til å etablere og fullføre en Implementeringsplan i arbeidsåret 2020 – 2021. Status Medlemsundersøkelsen og Implementeringsplan vil bli en naturlig del av neste Generalmønstring.

Din aksept eventuelle kommentarer imøtesees innen 14 dager.

På vegne av

JEG

Skipssjef Skipsrådet