Årsberetning 2020

norsk.ubaatforening@gmail.com

Of all the branches of men in the forces there is none which shows more devotion and faces grimmer perils than the submariners. Winston Churchill

ÅRSBERETNING for perioden 2019 – 2020.

SKIPSRÅD 2019 – 2020

Skipssjef                                           Jens-Georg Engeness
NK                                                      Tom Engeberg

Data                                                   Kjell Hagen

Vedlikehold                                         Oddbjørn Sørensen

Elektro/Pengeregnskapsfører                       Hans Kleppan

Bergen avd                                        Svein Boge

Prosjekt                                              Bernt Lasse Lie

MMU                                                  Torgeir Nilsen

I tillegg har Kåre Johansen dekket opp på Facebook                                              

  1. Generelt


Skipsrådsmøter

Det er avholdt 7 møter i Skipsrådet. Tom Engeberg og Svein Boge har deltatt på SR via Skype. I tillegg har medlemmene av SR gruppevis hatt en rekke møter via Skype.

Generelt har Coronasituasjonen lagt en stor demper på vår aktivitet. Det ble ikke avholdt vanlig vedlikeholds patrulje, Generalmønstring med samling har ikke latt seg gjennomføre, og møter i SR har blitt avviklet via Skype etter 12.03.2020.


GM i Bergen

På Generalmønstringen i Bergen 2019 ble besluttet å rette fokus på hvorledes NUF’s fremtid bør utformes og etterleves.

For å få et underlag som Skipsrådet kunne starte fra, ble det besluttet å gjennomføre en spørreundersøkelse hvor det enkelte medlem fikk anledning til å si sin mening.

Medlemsundersøkelsen

Høsten 2019 ble benyttet til å definere mål og hensikt med undersøkelsen. En arbeidsgruppe bestående av Hans Jacob Kleppan, Kjell Hagen, Svein Boge, Tom Engeberg og Bernt Lasse Lie ble etablert.

Et sett med totalt 18 spørsmål ble utarbeidet. Undersøkelsen, som ble gjennomført i perioden 4. februar til 15. april, ble sendt ut til samtlige medlemmer, hvorav 57 returnerte fyldige svar.

Undersøkelsen hadde fokus på:

  • A forstå hvorledes NUF kan tiltrekke seg flere medlemmer
  • Å verifisere hva medlemmene ønsker å få ut av sitt medlemskap
  • Å danne et godt beslutningsgrunnlag for hvorledes NUF bør organiseres i fremtiden
  • Å forstå hva det enkelte medlem kan tilføre NUF som forening

Medlemmene ønsker å beholde dagens organisasjonsform. For å øke engasjementet blant medlemmene og sikre framdrift av ønskede tiltak anbefales det å etablere fire komiteer som skal fokusere på arrangementer, MMU Utstein, teknologi og historie.

 Styringsstruktur NUF. Zoom bilde.Spørreundersøkelsen med vedlegg ble i sin helhet lagt ut på NUF websiden 7 juli.

Det har kommet frem en rekke forslag fra medlemmene. Skipsrådet har allerede begynte å iverksette enkelte anbefalinger. Disse vil gjenspeile seg i Årsrapporten og Seilingsplan.

For hvert enkelt spørsmål har det blitt utformet en oppsummering med tilhørende vurdering / anbefaling. Skipsrådet har akseptert rapporten i sin helhet og vil benytte kommende arbeidsår til å realisere de ulike anbefalinger og tiltak. Basert på innkomne forslag og mottatte kommentarer, er tiltakene som foreslås iverksatt, i tråd med medlemmenes ønsker. SR anser derfor at vi kan starte på arbeidet med å utvikle  organisasjonen videre. Justeringer vil bli gjort samt etter hvert som vi får erfaring. Disse legges frem for GM når aktuelt.

Medlemmenes kommentarer til rapporten har gitt god informasjon.

I tillegg til at rapporten har blitt lagt ut på NUF webside, hvor alle medlemmer har tilgang, planlegges det å presentere rapporten til medlemmene pr Skype og eller Teams.

Det bør bemerkes at samarbeidet i arbeidsgruppen har vært meget godt. Medlemmene har dratt veksler på hverandres erfaringer og kunnskaper slik et ubåtmannskap skal gjøre.

I perioden 15. april til utgivelse av rapporten på NUF webside 7 juli, har arbeidsgruppen hatt jevnlige ukentlige møter. En stor takk til Bernt Lasse Lie som har vært skriver og utformet rapporten.

Av øvrige saker som SR har behandlet bør nevnes:

  • NUFs Face Book side har hatt en formidabel økning av medlemmer siste året, og har nå passert over 1000 medlemmer. Hensikten med denne siden har vært å spre informasjon om det arbeidet som vi utfører for å gjøre ubåthistorien kjent, samt å være en kilde til å verve betalende medlemmer til NUF.

En stor medlemsmasse er selvfølgelig hyggelig, men det viktigste er at medlemmene har en genuin interesse av å være medlem. Vi har derfor satt som forutsetning for vurdering av nye medlemmer at disse besvarer tre spørsmål vedrørende motivasjon for innmeldelse. Dette vil forhåpentligvis hindre at medlemsmassen eser ut til en stor umotivert «sovende» gruppe, men kan brukes aktivt til formidling av ubåthistorie, teknologisk utvikling, marineanekdoter etc..

FB er for øvrig en lite egnet til kommunikasjon om interne foreningsaker. Vi har derfor etablert en webside som en kommunikasjonskanal for våre betalende medlemmer. Skipsrådet vurderte at FB ikke var plattformen til å informere NUF medlemmene om bl.a. nyheter og arrangementer. Videre er ønske også å ha all dokumentasjon og regnskap på ett sted slik at bortfall av administrasjons personer lettere kan erstattes og organisasjonen opprettholdes. Så i mai 2020 etablerte vi vår egen webside gjennom et nytt domene og Web-hotell. Vi valgte å betjene nettstedet selv da det var langt utenfor vår økonomi å sette det bort til profesjonelle.

Nav prosjekt.
Et tiltaksprosjekt i samarbeide med NAV for å gi hjelp til personer som trenger støtte for videre utvikling i livet. Ideen er tatt fra tilsvarende prosjekt i Sandefjord. Thor Sunde fra Kystkultursenteret gav SR en orientering hvorledes tilsvarende prosjekt i Sandefjord er organisert. Vi har hatt kontakt med ledelsen i Narvik og MMU, som stiller seg positiv til prosjektet. P.g.a Corona situasjonen kan vi ikke nå være aktiv utad, så prosjektet er lagt på is foreløpig.

Vedlikehold Utstein.
 Den 10.06 og 29.06 ble fisken og tårn med vinterhave trykkspylt for å fjerne fugleskitt. Innvendig lysarmaturer har blitt kontrollert. Enkelte armaturer har også blitt skiftet ut.

Grunnet CV19 situasjonen har arbeidene blitt utført av en liten gruppe, primært SR’s medlemmer. Skipsrådet i samarbeid med Marinemuseet besluttet å begrense adgang til Utstein til et minimum.

Dette har resultert i minimalt med vedlikehold i 2020, men man får håpe at 2021 vil gi oss anledning til å utføre vedlikehold og komme ajour med utestående arbeider.
Som dere nok kjenner til er det å utsette vedlikehold ris til egen bak i et lengre tidsperspektiv.
Utstein har et eget vedlikeholdsprogram som ble sendt ut til GM 2019. Dette vil vi forsøke å følge så snart det gis mulighet. I tillegg til det planlagte vedlikeholdet vil SR foreta en inspeksjonsrunde på Utstein i oktober. Sammen med Marinemuseet vil vi forsikre oss om at fartøyet er klar for «vinterdvale».
Vi får bare håpe at vi fortsatt er spreke og arbeidsvillige, og møter opp til vedlikeholds patrulje videre fremover også.

Den 57 International Submariners Association (ISA)
Dette skulle avholdes 20.- 24. mai 2020 i Karlskrona Sverige. Samlingen ble utsatt til 23 – 27 mai 2021. I 2022 skal Greece arrangere og i 2023 skal Tyskland være vertskap.
Gruppen som arbeider med å utarbeide forslag til et NUF arrangert i Norge, ISA møte 2024, arbeider fortsatt med prosjektet. Så langt arbeider man utfra å gjennomføre ISA møtet i Vestfold. Periskopet ønsker å være aktiv i gjennomføringen. Gruppen som arbeider med prosjektet består av Stein Flom Jacobsen, Aslak Heen, Øivind Lavoll, Jan Andersen-Gott og Bernt Lasse Lie.

Medlemsutvikling

Høsten 2019 økte antallet medlemmer med 5 og hittil i 2020 har 45 nye medlemmer kommet til. Totalt er vi nå 270 medlemmer. Foreningen er avhengig av en aktiv og voksende medlemsmasse samt ekstern økonomisk støtte, for å kunne ivareta forenings formål og hindre «forvitring». Skipsrådet vil derfor fortsatt sette søkelys på rekrutteringstiltak og sponsorstøtte i kommende perioder. Ellers er det i vår forening, som i de fleste andre foreninger, et medlemsansvar å hjelpe til med medlemsverving. Medlemmene oppfordres derfor å hjelpe til.

2.Offisersklubben Periskopet
Besetningen i Norsk Ubåtforening er assosierte medlemmer av Offiserklubben Periskopet og kan delta på alle Periskopets arrangementer og omvendt. Vi har inngått et samarbeide med Periskopet på innkjøp av artikler til Slappkisten. Slappkisten finner du på vår webside.


3.Utenlandske samarbeidende foreninger

Norsk Ubåtforening har et samarbeid med:

International Submariners Association (ISA).

 Som dere ser på websiden, har vi blitt invitert til medlemskap i ISA. Dette løser vi gjennom ISAGB som registrer oss. De som ønsker medlemskap i ISA, går inn på websiden og fyller ut skjemaet der. Det er en engangsavgift på £10.

Kontakten med svenske ubåtforeninger er med Nordkaperen i Gøteborg som koordinator.

Vi har også kontakt med en tyske ubåtklubben U28.


4.Marinemuseet

Samarbeidet med Marinemuseet er fortsatt meget godt. Vi får den støtte vi trenger for å gjennomføre vedlikeholds patruljen og alminnelig vedlikehold og forbedrings arbeide på Utstein. Videre får vi bruke Marinemuseets fasiliteter når vi har behov for det. Bl. a har vi nå fått en messe på MMU.

5.  Norsk Ubåtforening representert i Sjømilitære Samfunds Gruppe for Maritim Strategi (MARSTRAT)

MARSTRAT er en faggruppe for Maritim Strategi etablert av Sjømilitære Samfund i 2005. MARSTRAT har følgende formål:

  • Faggruppen skal arbeide med å øke forståelsen for at Kyststaten, sjøfarts-, fiskeri- og oljenasjonen Norge har store maritime interesser i nære så vel som fjerne farvann.
  • Faggruppen skal arbeide for økt innsikt i den vitale rollen Forsvaret og spesielt Sjøforsvaret har når våre maritime interesser skal ivaretas og beskyttes.
  • Faggruppen skal spesielt bearbeide langsiktige perspektiver.

Gruppens anbefalinger sendes Sjømilitære Samfunds hovedstyre for videre behandling.

Skipsrådet har vært i kontant med Hovedstyret i Sjømilitære Samfund og MARSTRAT Gruppen og fremmet ønske om at NUF blir representert i MARSTRAT. Sjømilitære Samfund har stillet seg positiv til henvendelsen. Hovedstyret i Sjømilitære Samfund vil behandle forslaget i løpet av 4. kvartal.


6. Prosjekt Veteranskipssamling

Det er etablert en prosjektgruppe som skal vurdere eventuell Veteranskipssamling. Stiftelsen KNM Narvik har takket være svært gode støttespillere og en aktivt og fulltallig venneforening vist seg å være en god driftsmodell for å ivareta marinens største veteranskip. Under en fast ansatt daglig leder og med styrets velsignelse har stiftelsen stått i dialog med Forsvarsmuseet som eier av KNM Alta, som til daglig ligger i Oslo. Grunnet høy kaileie og andre forhold diskuteres i disse dager en overføring av KNM Alta til Horten, i et nært samarbeid med Marinemuseet og Stiftelsen KNM Narvik. Dette har født ideen om en fremtidig veteranskipsamling på KJV. Prosjektgruppen skal levere sin vurdering utpå nyåret.

7. Statutter for utnevnelse av Heders- og Æresmedlemskap i Norsk Ubåtforening.

Hedersmedlemskap:

Hedersmedlemskap kan tildeles medlemmer i Norsk Ubåtforening som gjennom sitt virke i sin tjeneste eller i foreningsarbeid har spesielt fremmet ubåtsamfunnet med dets faglige, sosiale og historiske verdier på en fremragende måte.

Et Hedersmedlem kan også være en person som over tid viser engasjement ved å fremme Ubåttjenesten generelt og Norsk Ubåtforening spesielt.

Æresmedlemskap:

Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer i Norsk Ubåtforening som gjennom sitt virke har gjort en spesielt god innsats for foreningens visjon og formål. Et æresmedlem er en person som overtid har vist engasjement og eierskap til så vel foreningens interesser som for ubåtmiljøet ut over hva som kan forventes av et medlem.

SR anbefaler at dette tas inn i Vedtektene til neste GM.

Jens-Georg Engeness                                                            Tom Engeberg

Sign.                                                                                      Sign.

Skipssjef                                                                               Nestkommanderende

8. Økonomi

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NUF region Bergen

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *