KOMMENTARSIDER

Her er inngangen for å sjekke kommentarer som er skrevet inn på NUF sin kommentar side. Kommentarene blir varslet på forhånd gjennom NUF sin email. Din oppgave er å lese igjennom kommentarene og gi dem status i utgangspunktet som godkjent.

Ved å aktivere knappen Kommentarer kommer du rett inn i kommentarsidene med nyeste kommentar først.

En liten hjelpeprosedyre kan aktiveres ved å trykke på knappen Hjelp.