NUF organisasjon

Generalmønstringen i Bergen gav Skipsrådet i oppgave å gjennomføre en spørreundersøkelse blant medlemmene.Medlemsundersøkelsen ble sendt ut til medlemmene i månedsskifte januar / februar 2020. Spørsmålene dekket dagens organisasjonsform, fremtidig organisasjonsform og fokus områder. Det ble gitt svarfrist etter endt påskeferie samme år. Vi mottok 57 konstruktive tilbakemeldinger.

Skipsrådet etablerte en «Arbeidsgruppe» som fikk i oppdrag å utarbeide en oppsummering og anbefaling basert på medlemmenes tilbakemeldinger. «Arbeidsgruppen» bestod av Tom Engeberg, Svein Boge, Kjell Hagen, Bernt Lasse Lie og Hans J. Kleppan. For hvert enkelt spørsmål ble det utarbeidet en oppsummering med tilhørende vurdering og anbefalinger. Rapporten ble overlevert Skipsrådet primo juni og senere godkjent i samme måned.

I sin helhet ble rapport og vedlegg lagt ut på NUF Nettsted i juli 2020 og som vedlegg til Årsberetningen 2020. I Årsberetningen for 2019 – 2020 etterspurte Skipsrådet medlemmenes aksept til å arbeide videre med rapporten og starte med implementering av de ulike tiltak og anbefalinger. I 4 kvartal, 26.november 2020, valgte NUF region Bergen ved Svein Boge å trekke seg ut av Implementeringsarbeidene ei heller møte i Skipsrådet. På daværende tidspunkt var implementeringsarbeidene mer eller mindre avsluttet.

Majoriteten av medlemmene ønsker å beholde dagens organisasjonsform. For å øke engasjementet blant medlemmene og sikre framdrift av ønskede tiltak har det blitt etablert komiteer for MMU Utstein, Arrangementer, Redaksjon, Teknologi og Historie. Se mandat for komiteene vedlagt.

Ved etablering av mandat for komiteer mener vi at anbefalingene fra medlemmene er imøtekommet. Det vil si; ønsker om mer sosialt samvær, mer fokus på kunnskapsformidling og utvikling innen ubåtsektoren, mer informasjonsflyt mellom Skipsråd og medlemmene, samle og formidle uvb historisk dokumentasjon og sist, men ikke minst et målrettet vedlikehold av MMU Utstein.

Skipsrådet er mindre tilfreds med styringsstrukturen av regions-ordningen og samarbeidet med NUF region Bergen.

 Hovedhensikten med å opprette NUF region Bergen var og fortsatt er i samarbeid med Skipsrådet å holde nærkontakt med ubåtmiljøet i Bergen, spesielt rekruttere nye medlemmer fra Vestlandet og etablere et lokalt sosialt nettverk. Samarbeidet og kommunikasjon med NUF region Bergen er dessverre ikke sammenfallende med «En forening – Et mannskap».

Til å gjennomgå erfaringene med opprettelse av NUF region Bergen nedsettes et utvalg som skal:        

Mandat:

Gjennomgå om forutsetningene for opprettelsen av region er til stede. Utvalget skal vurdere om regionensordningen er hensiktsmessig og om den fungerer etter vedtektene. Videre skal utvalget fremme forslag til å kvalitetssikre styringsformen, ref.  måten årets årsmøte i regionen ble gjennomført på.

Utvalget skal fremmer forslag til tiltak for Skipsrådet.

Utvalget har følgende medlemmer:

Rolf Norgren formann, Isak Johan Ebeltoft, Jostein Egeland, Hans Jacob Kleppan