Om oss

NORSK UBÅTFORENING (NUF)

Norwegian Submariners Association (NSA)
Org. nr. 915 421 024

NUF er en aktiv landsdekkende faglig organisasjon som ble stiftet 17 oktober 1998. Foranledningen var å bidra til MMU Utsteins bevarelse.

På Generalmønstring 22. okt 2015 ble det besluttet at foreningens navn endres fra Venneforeningen for Marinemuseets Undervannsbåt (MMU )Utstein til ”Norsk Ubåtforening” .

Formål

NUF skal skape et faglig forum, fremme samhold blant medlemmene og arbeide for å ivareta UVB-våpenets sosiale og historiske tradisjoner.

Oppgaver

NUF skal oppdatere og gi kunnskap om utvikling innen ubåtsektoren, og bidra til at Marinemuseets MMU Utstein, ivaretas ved aktiv deltakelse i vedlikeholdsarbeidet av båten, og gjennom medlemssamlinger gi relevant informasjon om utviklingen innen ubåtsektoren. For å holde seg oppdatert på utviklingen innen ubåtsektoren, skal man samarbeide med UVBT, Marinemuseet, Foreningen Periskopet og relevante foreninger der det er formålstjenlig i inn og utland.

Medlemskontingent

 • Kontingenten fastsettes på den årlige generalmønstring. Det er lik kontingent for alle medlemmer.
  Ingen medlemmer hefter for utgifter utover den fastsatte kontingent.
 • Forfall av medlemskontingent fremgår av årsprogrammet og innbetales til bankgiro:
  Norsk Ubåtforening, DnB kto. 1594.10.26025
 • Medlem som ikke betaler kontingent etter purring, blir avmønstret.

Generalmønstring (Årsmøte)

 • Foreningens høyeste myndighet er det årlige Årsmøtet, kalt Generalmønstringen (GM).
 • GM bør fortrinnsvis holdes i løpet av september måned. Varsel om GM sendes ut 5 uker før mønstring. Forslag til saker fra medlemmene som skal behandles, sendes Skipsrådet 4 uker før mønstring. Innkalling med sakspapirer sendes ut 14 dager før mønstring.
 • Normalt skal det kun gjøres vedtak på saker som fremgår av innkallingen.
 • Generalmønstringen er beslutningsdyktig uansett fremmøte, unntatt ved oppløsning av foreningen.
 • Medlem som ikke har anledning til å møte på GM, kan la seg representere ved å gi skriftlig fullmakt til Skipsrådet, eller til et annet medlem.
 • Ved stemmelikhet har Skipssjefen dobbeltstemme.

GM:

 • Åpning og konstituering v/Skipssjefen
 • Godkjenning av innkalling og valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 • Årsberetning fra Skipsrådet
 • Regnskap
 • Forslag til lovendringer
 • Kontingent
 •             Planer og utvikling
 •             Innkomne forslag
 • Valg:
  – Skipssjef og nestkommanderende velges direkte. Det resterende skipsråd konstituerer seg selv. Skipssjefen kan oppnevne og avmønstre medlemmer av Skipsrådet.
  • To revisorer velges av GM
 •             Kommandoheis med nytt Skipsråd

Ekstraordinær GM

Ekstraordinær GM kan sammenkalles av Skipsrådet, eller når minst ¼ av medlemmene forlanger det.

Skipsrådet (Styret).

 • NUF ledes av et Skipsråd som velges på GM med minimum 5 personer. I tillegg kan Sjef Marinemuseet (Sj. MM), eller en person som han utpeker inngå, samt at avdelingsleder for region Bergen har møterett.
 • Skipsrådet består av Skipssjef, nestkommanderende, pengeregnskapsfører, maskinmester og kommunikasjons leder samt, plan/drifts leder.
 • Skipsrådet skal samarbeid med NUF region Bergen og Marinemuseet, og koordinere og støtte aktiviteter i henhold til formålsparagrafen.
 • Møtene ledes av Skipssjef. Skipsrådet er beslutningsdyktig når et flertall av Skipsrådets medlemmer er til stede.
 • Det skal føres referat fra alle møter.
 • Pengeregnskapsfører fører medlemslister, regnskap og innkreving av kontingent.
 • Skipsrådet skal støtte opp under vedlikeholdsarbeid om bord på MMU Utstein, gi faglig råd om båtens vedlikehold og hvorledes den presenteres for publikum.
  I tillegg til den årlige generalmønstring bør det innkalles til en eller flere vedlikeholdsrutiner, hvorav en i løpet av april mnd.

  SKIPSRÅDSMEDLEMMER pr. 1 mars 2023:
FunksjonNavn
SkipssjefJørgen Berggrav
Nestkommanderende/KassererHans Jacob Kleppan
MaskinmesterRolf Norgren
IntendantBernt Lasse Lie
CommunicationsAndreas Hauge
Plan/drifts lederOddbjørn Sørensen
MedlemJostein Egeland
MMUTorgeir Nilsen
VaramannIsak Johan Ebeltoft

NUF region Bergen

NUF region Bergen velger sitt eget styre. I tillegg til å støtte NUF generelle oppgaver, skal de ivareta kontakten med Bergensregionens medlemmer, samt UVBT og Offisersklubben Periskopet.

Oppgaver region Bergen

 • Aktiviteter koordineres med Skipsrådet, som kan gi økonomisk bistand innenfor avtalte rammer.
 • Arbeide for å fremme fredning og etablering av et fremtidig ubåtmuseum i ubåtbunker Bruno.
 • NUF i Bergens regionen har et spesielt ansvar for å fremme rekruttering av Ula-klasse besetninger og ubåthistoriske interesserte personer og organisasjoner i området.

Ledelse region Bergen

NUF region Bergen ledes av en avdelingsleder og et styre på 4 personer. Det skal avholdes medlemsmøter og årsmøte.

Årsmøte region Bergen

Årsmøte skal som et minimum behandle følgende saker:

 • Åpning og konstituering.
 • Godkjenning av innkalling, valg av dirigent, referent, medlemmer til å underskrive protokollen.
 • Årsberetning fra styret i Region Bergen.
 • Regnskap.
 • Valg av avdelingsleder og medlemmer til regionstyret.
 • Valg av revisor.
 • Planer og utvikling.
 • Innkomne forslag.

Referat fra Årsmøtet sendes Skipsrådet for innlemmelse i Skipsrådet NUF’s årsberetning.

Æresmedlemmer

a          Æresmedlemmer velges på generalmønstring med 2/3 flertall etter forslag fra Skipsrådet eller av minst 10 medlemmer.

b          Dersom det er et ønske fra Generalforsamlingen, skal avstemmingen være skriftlig.

c          Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.

Oppløsning:

Ved oppløsning, kreves det at 1/3 av medlemmene stemmer og 2/3 flertall.

Dersom 2/3 flertall ikke oppnås ved 1.gangs votering, stemmes ved 2.gangs votering kun over de to forslag som har fått flest stemmer.

Ved oppløsning av foreningen, tilfaller alle midler Marinemuseets fond øremerket “Vedlikehold av MMU Utstein”

Jørgen Berggrav

Skipssjef