Planer og utvikling

3. KOMITEER

Mandater for de ulike komiteene nåes via denne linken.


Rapport fra Komitéen for Teknologi

Komiteen har bestått av følgende medlemmer:

Tom Engeberg, Aslak Heen, Hans Jacob Kleppan, Ole Chr. Hellum Olsen, Ben Henning Lofstad, Iver Wake og Geir Jevne.

Det har vært avholdt tre møter på Skype og komiteen har levert flere bidrag til web siden.

Av pågående saker i komiteen nevnes diskusjon rundt System Engineering (SE). Hvordan det ble brukt i Ula prosjektet, og hvordan det kan brukes i kommende prosjekter. Komiteen vil også vurdere å gi en beskrivelse av metoden og hvilke fordeler den gir.

Følgende saker er også på listen for oppfølging:

 • brenselceller
 • Informasjon om nytt ubåtverksted i HOS
 • batteriteknologi
 • Generell status nye prosjekter i KNM generelt og UVB spesielt.

Arrangementskomiteen

Medlemmer: Jo Georg Gade, Tom Engeberg, Stein Flom Jacobsen, Andreas Hauge

Følgende arrangementer er avholdt i 2021

 • 26 februar

Video laget av Jan Ingar Hansen, taler Hans Chr. Helseth over Minnestund for H.NOR. M.S. Uredd.

Video finnes på NUF Nettsted.

 • 8 juni 

Foredrag av Jan-Ingar Hansen om Bombingen av Marineverftet på Horten i

Sjømilitære Samfund.

Video vil bli tilgjengelig på NUF Nettsted på et senere tidspunkt.

Følgende arrangementer er planlagt resten av 2021 og utover i 2022:

Generalmønstring på Sjømilitære Samfund, Horten 17 – 18.

Oktober / november:

Foredrag om ” Ulykken Alexander Kielland – Ulykken – Etterforskning og etterspill frem til i dag ” Sivilingeniør og tidligere plattformsjef Nils Gunnar

Gundersen vil holde foredrag i Horten. Dato vil bli annonsert på NUF Nettsted.

Norge Rundt besøker MMU Utstein og NUF. Dato ikke fastsatt.

Foredrag om Equinors super undervannsfarkost. Videre info blir gitt på

NUF Nettsted.

Høstlig vedlikeholds patrulje med hygge og sosialt samvær på Utstein.

ISA 2025 

Gruppen som arbeider med å utarbeide forslag til et NUF arrangert i Norge, ISA møte 2025, arbeider fortsatt med prosjektet. Så langt arbeider man utfra å gjennomføre ISA møtet i Vestfold. Periskopet ønsker å være aktiv i gjennomføringen. Gruppen som arbeider med prosjektet består av Stein Flom Jacobsen, Aslak Heen, Øivind Lavoll, Jan Andersen-Gott og Bernt Lasse Lie.
 

Historie komiteen 

Medlemmer: Aslak Heen, Hans Chr. Helseth, Hans Jacob Kleppan, Patricia Philpmena Johansen, Jostein Egeland

Museumsfregatten KNM Narvik ligger som kjent ved magasin B på KJV, drevet av en egen stiftelse og en fast ansatt daglig leder. Arbeidet med drift og vedlikehold utføres i hovedsak av en egen Venneforening, med mer enn 300 medlemmer – dugnadsinnsatsen utgjør over åtte tusen timer i året. Stiftelsen støttes gjennom bidrag fra lokal industri. Forskjellige humanitære og ideelle stiftelser bidrar også i betydelig grad. Denne modellen har vist seg å være meget hensiktsmessig og har høstet mange lovord, både lokalt og nasjonalt.

Samling av Marinens Veteranskip.

Gradvis har en ambisjon om en samling av Marinens Veteranskip (MVS) grodd opp. Sammen med Narvik og Utstein finner vi kanonbåten Blink og både den gamle og den noe nyere Kongesjaluppen, begge med navn Stjernen, i Horten. Miljøet rundt MVS mener at en paraplyorganisasjon, basert på modellen for Narvik, er den beste måten å fremme vår sjømilitære arv og historie på, ikke minst Sjøforsvarets selvstendige plikt til å ivareta egen historie. KJV, med uteområdene, bygningene, Marinemuseet og Sjømilitære Samfund danner en flott ramme rundt dette. Museal virksomhet må ses i et evighetsperspektiv, men på kortere sikt finnes det flere mindre fartøyer som Forsvaret er villig til å overdra en fremtidig MVS, inkludert en stridsbåt av typen SB90. Av de andre veteranskipene som eksisterer drives Minesveiperen Alta av en egen venneforening og torpedobåten Skrei er planlagt utlånt til andre aktører, mens Hitra fra Nordsjøfarten i andre verdenskrig ligger på Haakonsvern. Med tiden er det mulig at noen av disse kan komme under samme organisasjon, uten at de nødvendigvis må ha KJV som fysisk base. Det finnes mange muligheter som i dag er under drøfting med alle involverte.

Det er levert en utredning med forslag på hvorledes MVS skal organiseres og drives. Detaljer er ikke kjent på nuværende tidspunkt.

Prosjekter under utarbeidelse:

Historien om hvorledes KNM Utstein ble et museums fartøy.

Historien om maskinist Ragnar Wilhemsen som seilte B1 til UK i 1940 og ble i Ubåtvåpenet frem til Kobben kl-uvb-er var i drift.

Tidligere Ubåt sjef Bernt Harald Utne vil skrive en artikkel om siste turen til KNM Kinn.

Et pågående arbeide er gjennomgang av en stor bildedatabase på CD, der det vil bli lagt vekt på å lage en oversikt over og velge ut bilder som kan være interessante for medlemmene (legges ut på web), samt sette tekst til disse. I løpet av vinteren ble en del materiell som var lagret på Marinemuseet gjennomgått og ryddet opp i. Mye av dette materiellet egner seg neppe i en permanent utstilling, men anses for unikt til å kassereres – inntil videre oppbevares dette på museet.


MMU Utstein/Vedlikehold

Komiteen har følgende medlemmer:

Oddbjørn Sørensen, Torgeir Nilsen, Olav Halden, Ole Gillebo, Knut Holt Larsen, Børre Karlsrud. I tillegg til Skipsrådet.På grunn av fare for smitte av Covid-19 har det hele året frem til nå vært restriksjoner for hvor mange som kan være til stede på en vedlikeholds patrulje. Vedlikehold har likevel vært utført ombord. Et elektrisk firma har montert nytt elektrisk opplegg med nye LED lamper i forre batteritank, nå er det lett å se batteritoppene. Videre har egen besetning foretatt noe utbedring av lys enkelte steder ombord, samt at lyspærer av gammel type er stort sett skiftet ut med LED-pærer. Skipsrådet og også avgåtte medlemmer av SR har stilt opp på tre samlinger. Den 10.06 og 29.06 ble fisken og tårn med vinterhave trykkspylt for å fjerne fugleskitt.
Utstein har et eget vedlikeholdsprogram som ble sendt ut til GM 2019. Dette vil vi forsøke å følge så snart det gis mulighet. I tillegg til det planlagte vedlikeholdet vil SR foreta en inspeksjonsrunde på Utstein i oktober. Sammen med Marinemuseet vil vi forsikre oss om at fartøyet er klar for «vinterdvale».
Vi får bare håpe at vi fortsatt er spreke og arbeidsvillige, og møter opp til fremtidige vedlikeholds patruljer også.

Redaksjonskomiteen

Bernt Lasse Lie, Kjell Vestvik, Rolf Norgren

Webmaster Kjell Hagen

Bemanningen av Redaksjonskomiteen ble klarert i løpet av høsten 2019 med komiterepresentantene Bernt Lasse Lie, Rolf Norgren, Kjell Vestvik, supplert med, Kjell Hagen som WEB-master og Ingvill Ringen og Karstein Stene som aktive medlemskontakter og bidragsytere til komiteens arbeid.

Komiteen, som ble konstituert 13.1.2021 med Bernt Lasse Lie som leder, har planlagt og tilrettelagt arbeidet i henhold til komitemandatet. Kjell Vestvik, representant for NUF-Bergen, ønsket av private årsaker å trekke seg som komitemedlem i løpet av våren. Erstatning har ennå ikke funnet sted.

Det har vært avholdt jevnlige videomøter, og følgende artikler, som alle er blitt positivt mottatt av medlemmene, er blitt annonsert på Facebook og presentert på foreningens WEB-portal:

 • 4.2.2021         Da første verdenskrig kom til Troms og Finnmark
 • 10.2.2021       Utførte vellykket sabotasjeaksjon, men led grusom skjebne
 • 26.2.2021       Minnemarkering for Uredd
 • 2.3.2021         Artikkel om kontreadmiral Magnus Stene
 • 2.3.3021         OK Tom Engebergs foredrag om norske undervannsbåters historie
 • 31.3.2021       Nikolai Martin Kaursland «Nikken» – mannskap på Uredd
 • 4.5.2021         JUNON – en fransk dame i norske farvann under 2. verdenskrig

Komiteen har arbeidet for å involvere medlemmene til aktiv deltakelse ved å bidra med innspill og råd til foreningens digitale plattformer med direkte henvendelser, men så langt uten stort hell. Det er gjort to forsøk på aktivering gjennom en Påskequiz og en quiz i slutten av april. Komiteen hadde ønsket en større deltakelse, men vil fortsette med dette tiltaket som en månedlig konkurranse fra høsten av og håper interessen vil øke.

Videre planlegger komiteen kommende periode med månedlig utgivelser av artikler. Det legges også opp til en intervjuserie av nye og eldre medlemmer som vil bidra i arbeidet med å aktivere medlemmene.

Støttegruppe (SG)

Ideen til en SG eller Sounding Board for skipssjefen er fra den tyske VDU. Hensikten er at skipssjefen har en tredjepart som sparringpartner, sikre kvalitet på beslutninger og være veileder.

Spesielt under gjennomgangen og tiltak i forbindelse med Medlemsundersøkelsen, var SG en god partner.

Gruppen har bestått av Hans Chr. Helseth, Jan Andersen-Gott, Jo Georg Gade og Aslak Heen.

Til kommunikasjon har SKYPE blitt benyttet.

11. Seilingsplan 2021-2022
Fremdeles er planlegging av arrangement usikkert pga Covid 19. SR vil holde medlemmene informert via NUF Nett, på webside og via mail direkte.

Oktober / november:

Foredrag om ” Ulykken Alexander Kielland – Ulykken – Etterforskning og etterspill frem til i dag ” Sivilingeniør og tidligere plattformsjef Nils Gunnar

Gundersen vil holde foredrag i Horten. (Dato vil bli annonsert på NUF Nettsted.)

Norge Rundt besøker MMU Utstein og NUF. (Dato ikke fastsatt.)

Foredrag om Equinors super undervannsfarkost. Videre info blir gitt på

NUF Nettsted.

Høstlig vedlikeholds patrulje med hygge og sosialt samvær på Utstein.

2022

 • 24. februar 2022

Minnestund H.Nor.M.S. Sted Marinemuseet

 • Mars

Foredrag. Ansvarlig Teknisk komite

 • 22 – 23 april 2022

Vedlikeholds patrulje MMU Utstein

 • 22 – 26 mai

ISC 57 – 2020 Karlskrona (flyttet til 2022 pga Covid 19)

 • Primo september

Minnestund Dundee (dato avklares senere)

 • 9 og 10 september

Generalmønstring