Referat fra Per Frekhaug sitt foredrag

DAGENS UBÅTTJENESTE v/leder ubåtstøtte Orlogskaptein Per Frekhaug

Vi fikk et interessant og opplysende foredrag om utfordringene i dagens ubåttjeneste av OK Per Frekhaug, som startet sin ubåttjeneste som menig i 1991 med etterfølgende utdanning på SKSK elektrolinjen.

Han fremhevet at dagens lille antall av marinefartøy vanskeliggjør et forutsigbart seilingsprogram. Samøvelse med overflatefartøy er en forutsetning for en interessant og nødvendig trening. En endring av seilingsplanen for en fregatt vil derfor medføre en tilsvarende endring av ubåtens seilingsplan for å kunne sikre kontinuerlig trening. Allerede nå har de hatt flere revisjoner av årsprogrammet. Hyppige endringer vanskeliggjør også en forutsigbar hverdag for mannskap og deres familier.

Vi har i dag 6 ubåter der mannskapet er inndelt i 4 robuste besetninger, hver på 32 mann, som alternerer etter 2-3 måneder mellom de enkelte fartøyene slik at alle får opplæring og trening. Utfordringen her er å sikre at besetningen får et eierforhold til utstyret, i og med at besetningen alternerer mellom de enkelte fartøyene.

Forsvarets Logistikk Organisasjon (FLO) og Forsvarsmateriell (FMA – tidligere SFK)  og Ubåtjenesten har et særdeleshet godt samarbeid og er et suksess samarbeid for å sikre kontinuerlig ubåtkapasitet. UVB styrkeproduserer til FMA og andre enheter, men opplever sjeldent å få personell fra disse andre enhetene.  I dag er UVB bemannet med ca 160 mann, men skal øke til 208 stillinger. Planen er å få etablert 6 robuste besetninger og oppbemanne mot 212 CD (CD = Common Design). De nye ubåtenes avanserte våpensystemer krever en opplæringsplan som starter allerede nå. 5 nye stillinger planlegges etablert hvert år opp mot leveranse av de nye ubåtene.

Første besetning skal være klar ett år før første båtleveranse som forventes i 2029. De to første besetningene vil bli utdannet i Tyskland, noe som forutsetter et godt samarbeide mellom de to land.

Vi har to UVB’er er i sjøen nå, i UVB Bunker på Laksevåg er det ubåter på korte og noe lengre overhaling, og det planlegges utdokking av 2 fartøy i nær fremtid.

UVB har fått en ny og meget større kapasitet med Tauet Antenne System (ATS)TAS Den operasjonelle utfordringen her er montering og navigering av antennen i trange farvann. Systemet krever også store ressurser av fagteknisk montering av elektriske og hydrauliske gjennomføringer i skroget som utføres i bunker. Sett i lys av de senere uhellene i marinen er det nedlagt et meget stort arbeid av Ubåtsenteret for å etablere gode prosedyrer, sikkerhetsbestemmelser for å operere systemet.

OMT (Ordningen for Militært Tilsatte)

En ny organisasjonsstruktur ble etablert i 2016 som legger til rette for en tradisjonell offiserskarriere og en fagspesialistkarriere. Offiserskarrieren gir en breddekompetanse i ledelse, mens fagspesialistkarrieren gir dybdekompetanse, noe som absolutt kreves med morgendagens avanserte teknologi. Utfordringene her vil rette seg mot personellets attraktivitet i det sivile samfunnet som vil ønske seg denne kompetansen, og som kan tilby lønninger og arbeidsforhold som marinen vil ha store problemer med å matche.

Gradssymbolene er endret for spesialistkompetansen; Konstabler er de tidligere matrosene, kvartermestere, senior kvartermester og opp til flotilje mester. Målet er å få beholde dette personellet lengst mulig og sikre mest mulig kompetanse innen det enkelte fagfelt. Det vil bli en stor utfordring å få dette kanalisert inn mot ubåttjenesten, siden nesten hele rekrutteringsgrunnlaget de siste 20 årene har vært personell fra SKSK, og nå skal majoriteten være spesialister.